Göni we egri konweýer modully guşak konweýer

Modul guşak konweýerleri, granular materiallary köpçülikleýin eltmek üçin has amatlydyr.Çipler, nohut, süýjüler, guradylan miweler, gök önümler, doňdurylan iýmitler we gök önümler

Konweýeriň bu görnüşi güýçli we täsirli.Gurmak aňsat .Bu çüýşeleri we bankalary ýa-da Iýmit we BEVERAGE ýa-da başga materiallary daşamak üçin ulanylyp bilner.Poslamaýan polat ýokary temperatura çydamly we poslama garşydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Modul guşak konweýerleri, granular materiallary köpçülikleýin eltmek üçin has amatlydyr.Çipler, nohut, süýjüler, guradylan miweler, gök önümler, doňdurylan iýmitler we gök önümler

Konweýeriň bu görnüşi güýçli we täsirli.Gurmak aňsat .Bu çüýşeleri we bankalary ýa-da Iýmit we BEVERAGE ýa-da başga materiallary daşamak üçin ulanylyp bilner.Poslamaýan polat ýokary temperatura çydamly we poslama garşydyr.

Adaty guşak konweýer enjamy üçin goşundy.Guşak konweýer maşynynyň ýyrtylan, deşilen, poslama kemçiliklerini ýeňip geçýär.Müşderilere eltip bermekde ygtybarly, çalt we ýönekeý tehniki hyzmat bermek.Plastmassa modully kemer we rozetka geçirişi sebäpli, kemeriň süýrenmegi we gyşarmagy aňsat däl, we modully kemer durmak, çaknyşmak we ýag garşylygy, suwa garşylyk we beýleki häsiýetler bilen köp energiýa we tehniki hyzmat üçin tygşytlap bilýär.Dürli görnüşli modul kemerini ulanmak hem dürli geçiriş effektine eýe bolup, dürli gurşawyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler

Plastiki modul guşak konweýeriniň aýratynlyklary

Pleönekeý gurluş, modully dizaýn;

Çarçuwaly material: örtülen CS we SUS, anodlaşdyrylan tebigy alýumin profil, owadan;

Durnukly işlemek;

Ansat hyzmat etmek;

Shli görnüşdäki, ululykdaky we agramly zatlary daşap bilýär;

Elektronika, azyk, derman we beýleki pudaklar üçin amatly.

Gaplar, gaplar, bankalar ýaly agyr önümleri eltmek üçin amatly.

Konweýer kemeriniň materialy: POM, PP.Adaty materiallardan başga-da, ýagy çydamly, poslama garşy we statiki we ş.m. bolany üçin ýörite materiallary hem iberip biler, ýörite iýmit derejeli konweýer guşagyny ulanyp, azyk, derman, gündelik himiýa senagaty we ş.m. zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

Gurluşyň görnüşi: çukur guşak konweýer, tekiz guşak konweýer, dyrmaşma kemeri konweýer, egri guşak we ş.m.Guşakda eşikler, yubkalar we beýleki esbaplar goşup bolýar.Işleýiş platformasy we oturdylan gurallar elektron gurallaryny ýygnamakda we azyk gaplaýyş gurnama liniýasynda we ş.m. ulanylyp bilner.

Tizligi sazlamak tertibi: ýygylygy dolandyrmak, çäksiz üýtgeýän geçiriş we ş.m.

Müşderileriň talaplaryna laýyklykda dizaýn edip we öndürip bileris


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň