Modul guşaklar

Giň zynjyrly konweýer kemerleri berk we çydamly, saklamak üçin ýönekeý we abatlamak aňsat.

Marka: YA-VA

Çukur: 10,25 mm, 12,7 mm, 15.2 mm, 19.05 mm, 25,4 mm, 27.2 mm, 38.1 mm, 50,8 mm, 51,8 mm, 57,15 mm

Material: PP.PAPOM.PE.

Reňki: Ak, çal, tebigat, goýy-goňur, gök


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

(1) Uzak hyzmat ediş möhleti: Adaty konweýer kemeri bilen deňeşdirilende 10 esse köp ömri we size uly baýlyk getirip, mugt hyzmat etmek;

(2) Iýmit bilen tassyklanan: Elýeterli iýmit bilen tassyklanan materiallar, iýmitlere göni degip biler, arassalamak aňsat;

(3) Uly ýük ukyby: iň ýokary ýük göterijiligi 1,2 tonna / inedördül metre çenli bolup biler.

(4) -40-dan 260-a çenli temperatura aralygyndaky gurşawda ajaýyp amaly: Doňdurmak we guratmak.

MODULAR BELT - Goşmaça ýer üçin giň zynjyrly konweýerler

Giň zynjyrly konweýer önümleri duýgur ýa-da arassaçylyk bilen işlemegi talap edýän gaplamalar ýa-da taýýar önümler bolmazdan daşamak üçin ulanylýar.Giň zynjyr ýumşak, ýumşak ýa-da uly gaplamanyň durnukly goldawyny goldaýar.Mundan başga-da, giň zynjyrly konweýer uly gutulary, plastmassa gaplamalary ýa-da dokuma önümleri, azyk gaplamalary we şahsy ideg önümleri ýaly beýleki näzik önümleri daşamak üçin niýetlenendir.Giň zynjyrly konweýerler köplenç kosmetika, azyk önümçiligi, senagat we başgalar ýaly pudaklarda ulanylýar.

Arza

Azyk senagaty: Et (sygyr eti we doňuz eti), guş, deňiz iýmiti, çörek önümleri, iýmit önümleri (gök önümler, kartoşka çipleri, tortilla çipleri), miweler we gök önümler

Azyk däl senagat: Awtoulag, teker öndürmek, gaplamak, çap etmek / kagyz, poçta, gasyn karton, önümçilik, PET önümçiligi we dokma önümçiligi

Açyk ýer sebäpli giň zynjyrly konweýer azyk önümçiliginde köplenç ulanylýar.Dizaýn önümçilikde arassaçylygyň ýokary derejesini üpjün edýär, sebäbi arassalamak we arassalamak aňsat.Mundan başga-da, konweýer sowatmaga ýa-da suwarmaga mätäç önümler üçin ajaýyp çözgüt hödürleýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň