Biz hakda

YA-VA hakda

YA-VA akylly konweýer çözgütlerini hödürleýän öňdebaryjy ýokary tehnologiýaly kompaniýa.

We konweýer komponentleri iş bölümi vey konweýer ulgamlary iş bölümi ; daşary ýurt işewürlik bölümi (Şanhaý Daoqin International Trading Co., Ltd.) we YA-VA Foshan Zawody.

Müşderilerimiziň häzirki wagtda elýeterli iň amatly çözgütleri almagyny üpjün etmek üçin konweýer ulgamyny döreden, öndürýän we goldaýan garaşsyz kompaniýa.Spiral konweýerleri, flex konweýerleri, palet konweýerleri we toplumlaýyn konweýer ulgamlaryny we konweýer esbaplaryny dizaýn edýäris we öndürýäris.

Bizde güýçli dizaýn we önümçilik toparlary bar30,000 m²desga, biz geçdikIS09001dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy weEUB we CEönümiň howpsuzlygy kepilnamasy we zerur ýerlerde önümlerimiz azyk derejesi bilen tassyklanýar.YA-VA gözleg we galyplaýyş dükany, komponentleri ýygnamak dükany, konweýer ulgamlaryny gurnamak dükany,QAgözleg merkezi we ammar.Komponentlerden başlap, ýöriteleşdirilen konweýer ulgamlaryna çenli hünär tejribämiz bar.

YA-VA önümleri azyk senagatynda, gündelik ulanyş pudagynda, içgilerde, derman senagatynda, täze energiýa çeşmeleri, ekspress logistika, teker, gasynlanan karton, awtoulag we agyr önümçilik pudaklarynda giňden ulanylýar. Biz konweýer pudagyna has köp üns berdik garanyňda25 ýylYA-VA markasy bilen.Häzirki wagtda has köp7000dünýädäki müşderiler.

hakda (2)

Bäş ýadro ýumşak güýç artykmaçlygy

Hünärmen:20 ýyldan gowrak wagt bäri ulag tehnikasynyň gözleg we ösüş önümçiligine ünsi jemleýär, Geljekde pudagyň masştabynda we markasynda has güýçli we has uly.

Üstünlik:Ajaýyp hil YA-VA durmagyň esasydyr.
YA-VA üçin möhüm iş strategiýalarynyň we önümçilik amal strategiýalarynyň biri hökmünde ajaýyp önümiň hilini yzarlaň.
Saýlanan ýokary hilli çig mal Ulgamy kämilleşdirmek we berk öz-özüňi düzgünleşdirmek arkaly önümiň hiline berk gözegçilik ediň.
Hil töwekgelçiligine nol çydamlylyk qualityokary hilli, seresap we seresaply niýet bilen hyzmat etmek.

Çalt:Çalt önümçilik we eltip bermek, kärhanany çalt ösdürmek
Önümiň täzelenişi we täzelenmeleri çalt, bazaryň islegini çalt kanagatlandyrýar
Çalt, YA-VA-nyň esasy aýratynlygy

Dürli görnüşli:Konweýer bölekleriniň we ulgamynyň ähli seriýasy.
Giňişleýin çözgüt.
-Hli derilerden soň goldaw.
Müşderileriň dürli zerurlyklaryny tüýs ýürekden kanagatlandyryň.
Müşderileriň ähli meselelerine bir gezeklik çözgüt.

Ynamly:Yhlas bilen arkaýyn boluň.
Bütewiligi dolandyrmak, müşderilere gowy hyzmat.
Ilki bilen karz, ilki hil.

Bäş ýadro ýumşak güýç artykmaçlygy (1)

Marka görnüşi:Geljekdäki YA-VA ýokary tehnologiýaly, hyzmatlara gönükdirilen we halkaralaşmaly.

Marka missiýasy:Işewürligi ösdürmek üçin “ulag” güýji.

Marka gymmaty:Markanyň binýady.

Marka nyşany:Işiňizi aňsatlaşdyryň.

Bäş ýadro ýumşak güýç artykmaçlygy (2)

Innowasiýa:markanyň ösüşiniň çeşmesi.

Jogapkärçilik:marka ösdürip ýetişdirmegiň kökü.

Win-win:barlygyň ýoly.