Guşak egri konweýer göni PVC kemer konweýer

PVC guşak konweýer iň meşhur guşak konweýeridir

Ondan ýasalýar: Guşak, çarçuwa, hereketlendiriji bölek, goldaw bölegi, motor, tizlik gözegçiligi, elektrik elementleri we ş.m. Adaty guşak konweýer, dürli alyjylaryň jikme-jik isleglerine görä ösen ýapon ýokary tehnologiýasyny we tejribeli dizaýny kabul edýär.Aslynda ulanylanda öňe we tersine ylgap biler we iýmit, elektrik elementleri ýasamak, ýeňil tehnika, awtomatlaşdyryş, himiýa, derman we ş.m. ýaly ugurlarda giňden ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

PVC guşak konweýer iň meşhur guşak konweýeridir

Ondan ýasalýar: Guşak, çarçuwa, hereketlendiriji bölek, goldaw bölegi, motor, tizlik gözegçiligi, elektrik elementleri we ş.m. Adaty guşak konweýer, dürli alyjylaryň jikme-jik isleglerine görä ösen ýapon ýokary tehnologiýasyny we tejribeli dizaýny kabul edýär.Aslynda ulanylanda öňe we tersine ylgap biler we iýmit, elektrik elementleri ýasamak, ýeňil tehnika, awtomatlaşdyryş, himiýa, derman we ş.m. ýaly ugurlarda giňden ulanylyp bilner.

Guşak konweýeriniň uly geçiriji kuwwatynyň, ýönekeý gurluşynyň, aňsat tehniki hyzmatyň, standartlaşdyrylan komponentleriň we ş.m. artykmaçlyklary bar. Dürli tehniki maglumatlara görä, bir birlikde ýa-da birnäçe bölümde işledilip bilner.Şeýle hem, dürli geçiriş liniýalarynyň zerurlygyny kanagatlandyrmak üçin keseligine ýa-da eňňit gurup bolýar

Poslamaýan polatdan PVX guşak konweýeriniň ýönekeý gurluşy bar, şonuň üçin ony saklamak aňsat.Smoothuwaş işleýär we az ses çykýar, şeýlelik bilen daş-töwereginde ajaýyp iş döredýär.Bu aralykda müşderi tarapyndan öndürilen hyzmat kabul edilýär.Specialörite islegiňizi bize aýdyp bilersiňiz, mysal üçin pyýada ýörelgesi bilen ýa-da ýok, iş stoly ýa-da ýok, ýeňil enjam ýa-da ýok. Bu azyk, ştapel däl iýmit, doňdurylan suw önümlerini gaýtadan işleýän önümçilik liniýalary, konweýer liniýasy we elektron görnüşinde ulanylýar ýyladyş, çörek bişirmek, şeýle hem derman, gündelik durmuş himiýa we beýleki pudaklar üçin amatly.

Üstünlikleri

Pleönekeý gurluş, modully dizaýn;

Çarçuwaly material: örtülen CS we SUS, anodlaşdyrylan tebigy alýumin profil, owadan;

Durnukly işlemek;

Ansat hyzmat etmek;

Shli görnüşdäki, ululykdaky we agramly zatlary daşap bilýär;

Elektronika, azyk, derman we beýleki pudaklar üçin amatly.

Guşak bölegi: - goşmaça material: PU, PVC, Canwas, ykjam gurluş, sazlanyp bilinýän elastik, Kislota, poslama we izolýasiýa bilen berk, Garrylyk aňsat däl we ýokary güýç

Motor: kemeriň polo positiveitel öwrülişigi, täze hereketlendiriji, ygtybarly gurnama, asuda we has amatly işlemek, ajaýyp energiýa öwrüliş gurluşyk görnüşi, professional marka hereketlendirijisi bilen uzak ömri, tizligi VFD tarapyndan 0-60m / min düzedildi

Goldaw çarçuwasy: alýumin garyndysy, poslamaýan polat ýa-da ýörite haýyş, güýçli mehaniki güýç, durnukly işlemek we gap-gaç ýa-da titremä gaty duýgur däl, Aýaklar ýa-da aýak käsesi bilen sazlanan beýiklik

Kesgitlenen görnüş: tigirler bilen hereketli, nurbatlar bilen ýere berkidilen


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler