Göni işleýän rolikli konweýer egri rolikli konweýer

Rolik konweýerini baglanyşdyrmak aňsat.Şeýle hem, çylşyrymly logistika konweýer ulgamyny we köp rolikli çyzyklar we beýleki geçiriji enjamlar bilen gabat gelýän garyşyk ulgamyny emele getirip biler.

Uly geçirijilik ukybyna, çalt tizligine we çalt işleýiş aýratynlyklaryna eýe, şeýle hem awtoulag gatnawynyň has köp görnüşine ýetip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Rolik konweýerini baglanyşdyrmak aňsat.Şeýle hem, çylşyrymly logistika konweýer ulgamyny we köp rolikli çyzyklar we beýleki geçiriji enjamlar bilen gabat gelýän garyşyk ulgamyny emele getirip biler.

Uly geçirijilik ukybyna, çalt tizligine we çalt işleýiş aýratynlyklaryna eýe, şeýle hem awtoulag gatnawynyň has köp görnüşine ýetip biler.

YA-VA rolikli konweýerler önümçilik liniýalarynda we ýük daşaýan we saklanýan ýerlerde öndürijilik paketlerini köpeldýär, işgärler iş stansiýalarynyň arasynda hereket etmeli bolman, işçiler götermezden we götermezden agyr we köp mukdarda paketleriň şikeslenmeginiň öňüni alýar.

YA-VA rolikli konweýerler ammarlarda we ýük daşama bölümlerinde, gurnama we önümçilik liniýalarynda netijeliligi ýokarlandyrmak üçin möhümdir.

Ölçeglerimiziň giň görnüşi, konweýer çyzygyňyzy takyk zerurlyklaryňyza öwürmäge mümkinçilik berýär we geljekdäki ösüş üçin giňeltmek mümkinçiligini hödürleýär.

Üstünlikleri

Pleönekeý, çeýe, zähmeti tygşytlaýan, ýeňil, tygşytly we amaly;

Harytlar işçi güýji bilen hereket edýär ýa-da belli bir pese gaçmak burçunda ýüküň agyrlygy bilen daşalýar;

Içerki gurşaw, ýeňil ýük üçin amatly;

Gaplar we aşaky tekiz ýer üçin ýük ýüklerini eltip bermek we wagtlaýyn saklamak

ussahanalarda, ammarlarda, logistika merkezlerinde we ş.m.

Rolikli konweýer ýönekeý gurluşyň, ýokary ygtybarlylygyň we amatly ulanmak we hyzmat etmegiň artykmaçlyklaryna eýedir.

Rolikli konweýer tekiz aşagy bilen harytlary eltmek üçin amatlydyr.

Uly geçirijilik ukybynyň, çalt tizligiň, ýagtylygyň işleýşiniň aýratynlyklaryna eýedir we köp dürli görnüşli kolinar awtoulag gatnawyny amala aşyryp biler.

Düzülip bilýän konweýer beýikligi we tizligi.

200-1000mm konweýer ini.

Programmalaryňyza laýyk gelýän islendik uzynlykda bar.

Öz-özüňi yzarlamak: Multfilmler in engineenerli egrileri ulanman konweýer ýolunyň öwrümlerine we öwrümlerine eýerýärler

Düzülip bilinýän beýiklik: konweýeriň düşeginiň beýikligini ýokarlandyrmak we peseltmek üçin gulp düwmesini ýönekeý öwrüň.

Gapdal plitalar: Alýuminiý garyndy gurluşynda goşmaça çydamlylyk üçin lentaly dizaýn bar.Boltlar we gulplar bilen gurnalan.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň