Palet konweýer bölekleri

Palet konweýerleri palet ýaly önüm göterijilerde aýratyn önümleri dolandyrýarlar.Her palet, lukmançylyk enjamlaryny ýygnamakdan başlap, hereketlendirijiniň komponent önümçiligine çenli dürli şertlere uýgunlaşdyrylyp bilner.Palet ulgamy bilen, doly önümçilik prosesinde aýratyn önümleriň gözegçilikde saklanýan akymyna ýetip bilersiňiz.Üýtgeşik kesgitlenen paletler önüme baglylykda belli marşrut ýollaryny (ýa-da reseptleri) döretmäge mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Palet konweýerleri palet ýaly önüm göterijilerde aýratyn önümleri dolandyrýarlar.Her palet, lukmançylyk enjamlaryny ýygnamakdan başlap, hereketlendirijiniň komponent önümçiligine çenli dürli şertlere uýgunlaşdyrylyp bilner.Palet ulgamy bilen, doly önümçilik prosesinde aýratyn önümleriň gözegçilikde saklanýan akymyna ýetip bilersiňiz.Üýtgeşik kesgitlenen paletler önüme baglylykda belli marşrut ýollaryny (ýa-da reseptleri) döretmäge mümkinçilik berýär.

Adaty zynjyr konweýer komponentlerine esaslanyp, bir trackli palet ulgamlary kiçi we ýeňil önümleri dolandyrmak üçin tygşytly çözgütdir.Uly göwrümi ýa-da agramy bolan önümler üçin goşa ýolly palet ulgamy dogry saýlawdyr.

Palet konweýer çözgütleriniň ikisi hem paletleriň marşrutlaşdyrylmagyna, deňagramlaşdyrylmagyna, buferlenmegine we ýerleşmegine mümkinçilik berýän ösen, ýöne gönümel tertipleri döretmegi aňsat we çaltlaşdyrýan düzülip bilinýän standart modullary ulanýar.Paletlerdäki RFID kesgitlemesi bir bölek yzarlamaga mümkinçilik berýär we önümçilik liniýasyna logistik gözegçiligi gazanmaga kömek edýär.

Arza

Modully konweýer ulgamy kiçi hilli, kiçi göwrümli we ýokary ýerleşiş takyklygy bolan önümler üçin ýörite döredildi.Elektron enjamlary, Awtoulag meýdançasy, Lityum batareýalary, Saýlaw meýdançasy, Öý hojalygy, gurallar, awtoulag zapas şaýlary we beýleki pudaklar ýaly arassa we ýokary derejeli awtomatlaşdyryş önümçilik liniýalaryny goldamak üçin amatly.

Üstünlikleri

1. Dürli önümleriň giň toplumynyň talaplaryna laýyk gelýän dürli modully ulgam.

2. Dürli, berk, uýgunlaşdyrylan;

3. Geçiriji köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň dürli görnüşlerinden başga-da, köp sanly aýratynlygy üpjün edýäris

egriler, transvers konweýerler, ýerleşiş bölümleri we hereketlendiriji bölümler üçin komponentler.Meýilnamalaşdyrmak we dizaýn etmek üçin sarp edilen wagt we güýji öňünden kesgitlenen makro modullary ulanyp iň az derejede azaldyp bolar.

4. Täze energiýa pudagy, Awtoulag, batareýa pudagy we ş.m. ýaly köp sanly pudaga degişlidir

5. Modully kombinasiýa, daşamak we goldamak aňsat

6. lighteňil dizaýn, çalt gurnamak;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň