Üznüksiz dik konweýer göteriji dik dik konweýer göterijiler / Multfilmler, sumkalar, palet üçin üznüksiz dik geçiriji konweýer ulgamy

Dik göteriji konweýer konteýnerleri, gutulary, gap-gaçlary, paketleri, haltalary, sumkalary, goş-golamlary, paletleri, çelekleri, kegleri we beýleki derejeleri ýokary derejedäki çalt we yzygiderli ýokary götermek ýa-da peseltmek üçin ulanylýar;awtomatiki ýükleme platformalarynda, “S” ýa-da “C” konfigurasiýasynda, iň az aýak yzynda.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Dik göteriji konweýer konteýnerleri, gutulary, gap-gaçlary, paketleri, haltalary, sumkalary, goş-golamlary, paletleri, çelekleri, kegleri we beýleki derejeleri ýokary derejedäki çalt we yzygiderli ýokary götermek ýa-da peseltmek üçin ulanylýar;awtomatiki ýükleme platformalarynda, "S" ýa-da "C" konfigurasiýasynda, iň az aýak yzynda.

Iki görnüş bar: C we Z.

Siziň talaplaryňyza laýyk gelýän dik geçiriş ulgamyny müşderi gurup bileris.Multfilmler, sumkalar, palet ýa-da beýleki önümler üçin wertikal geçiriş ulgamy.Zähmeti we ýeri tygşytlamak, netijelilik maksatlaryny gowulandyrmak üçin ýokarky we aşaky gatlary baglanyşdyryň.Belentlik we ýük göterijilik ukyby müşderi bolup biler.Iş ýerlerine görä içerde we daşarda gurup bolýar.

Standart

1, Gatnaşyk ýa-da awtobus gutusy aýrylmadyk bolsa, konweýeriň arkasynda yzky wyklýuçatel.

2, Lintel wyklýuçateli, haýsydyr bir obýekt konweýeriň astyndan ýokary çykýan konweýerlerde çyksa, konweýeriň işini togtatmak üçin.

3, Haýsydyr bir obýekt konweýeriň aşagyndan, aşak düşýän konweýerlerde çyksa, konweýeriň saklanmagy üçin.

4, Miliň ýokarsyndaky awtomatiki usulda wyklýuçatel.

5, Aşakdaky wyklýuçatel, aşak düşýän konweýerlerde lýubo ýa-da awtobus gutusy şahadan çykmadyk bolsa, konweýerini duruzmak üçin.

6, Her gatda arassalamak düwmesi, gyssagly durmak düwmesi we konweýeriň işleýän görkeziji çyrasy bar.

Üstünlikleri

* Dik liftler çykdajylary azaltmaga, howpsuzlygy ýokarlandyrmaga kömek edýär

* Wardokarky we aşak ýetirmek üçin ulanylýar

* Täze ýa-da retrofit gurnamalary üçin ykdysady dik transport

* Typeshli görnüşli ýükleri (paletler, kartonlar we başgalar), ululyklary we agramlary 400KG çenli süýşüriň

* Modully ramka, rahat transport, ygtybarly we ygtybarly;

* Efficiencyokary netijelilik: paletleri yzyna öwürmek üçin wagt ýitirilmeýär, ýokary netijelilik.

* Iki ugurda üznüksiz işlemek.

* Giriş we daşarky konweýerler bilen doly awtomatiki

* Içerde ýa-da daşarda ululykda ykjam


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň