Wedge konweýerleri

Önümçilik akymyny ýokarlandyranyňyzda, gymmatly ýer meýdanyny yzyna alarsyňyz.YA-VA armatura konweýer, has köp önümçilik kuwwatyny ýa-da operatorlaryňyz üçin elýeterliligi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Has ýokary we aşaky enjamlara arassalanan dizaýn we standartlaşdyrylan interfeýsler, armatura konweýerini dürli önümlere ýerleşdirýär.
Ine, YA-VA bäsdeşlik (w) gyrasyny almaga nädip kömek edip biler

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kirli konweýerler bilen ýokary tizlikli götermek

Kesgitli konweýer, keseligine we dikligine çalt we ýumşak transport üpjün etmek üçin biri-birine seredýän iki konweýer ýoluny ulanýar.Aýlaw konweýerleri önümiň akymynyň dogry wagtyny göz öňünde tutup, yzygiderli birikdirilip bilner.

Çarçuwaly konweýerler ýokary önümçilik nyrhlary üçin amatlydyr.Çeýe we modully dizaýny bilen müşderilerimize gymmatly ýer ýerlerini tygşytlamaga kömek edýärler.Köpugurly YA-VA komponent diapazony, armatura konweýerini ýörite programma üçin gaty gowy düzmegi aňsatlaşdyrýar.

Wertikal transport üçin çeýe konweýer

Kebşir zynjyry konweýer, bir minutdan 50 metre çenli tizlik bilen bir derejeden beýlekisine arkaýyn önüm alýar.Amatly programmalar bankalary, aýna, batareýalary, plastik çüýşeleri, karton gutulary, dokuma kagyzy we başgalary daşamagy öz içine alýar.

Möhüm aýratynlyklar

Çalt, ýokary kuwwatly dik transport

Önümleri ýuwaşlyk bilen işlemek

Çyzyklary doldurmak we gaplamak we ş.m. üçin çeýe gurluşyk blok prinsipi

Lighteňil, ýer tygşytlaýyş ulgamy

Konweýer gurmak üçin diňe el gurallary

Beýleki YA-VA konweýer ulgamlaryna aňsatlyk bilen birleşdirildi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň